Skip to main content

filozofiou ateliéru
je divoká príroda

ateliér HÚŠTINA

prirodzené kompozície v exteriéri - priblíženie sa k tomu ako dokáže komponovať príroda sama v krajine

Sme ateliér s individuálnym prístupom. Vytvárame priestor pre ľudí, v ktorom sa cítia dobre a prirodzene

"Na prvom mieste je pre nás človek a jeho prirodzená spätosť s prírodou a krajinou, v ktorej žije."

miriam húšťavová

o mne

Žijeme v živej urbanizovanej krajine. Filozofia mojej tvorby je založená na pozorovaní divokej prírody a jej vzťahov a emócii vyvolanej na strane pozorovateľa.

Na prvom mieste je pre mňa človek a jeho prirodzená spätosť s prírodou a krajinou, v ktorej žije. Jednotlivé biotické zložky krajinnej architektúry vnímam ako nástroj umožňujúci harmonizovať myseľ a psychiku človeka. Diela krajinnej architektúry z môjho pohľadu majú prinášať rozmanitosť a život späť do urbanizovaných priestorov. Nehybné inštalácie záhradných kompozícií emočne ochudobňujú pozorovateľa o zážitok.

verejné priestory, súkromná zeleň

Verejné priestory, súkromná zeleň sú pre mňa meniacou sa scénou počas celého roka. Zároveň však majú typologicky rešpektovať priestor, okolitú architektúru a prírodu. Krajinárske dielo nemá byť inštalácia mechanicky komponovaných prvkov. Kompozícia má vytvárať vzťahy medzi jednotlivými prvkami, prepojenosť medzi biotickými a abiotickými zložkami architektúry. 

Prírodná kompozícia na základe princípov prírode blízkeho spoločenstva sú základom príjemného krajinno-architektonickeho priestoru a pripomínajú pozorovateľovi pohyb v prírode. Čiastočne suplujú neopomenuteľné pôsobenie prírody na psychiku človeka. 

my

fraňo

"Mám rád prírodu, dobrú hudbu, mačky a mnoho iného čo život ponúka. Cieľom mojej tvorby je vniesť kúsok prírody so všetkou krásou ktorú nám ponúka do našich každodenných životov prostredníctvom záhrady, vytvárať jedinečné priestory, ktoré potešia oko, pohladia dušu a v neposlednom rade pomôžu našej planéte."

klaudia

"Študujem krajinu a píšem. Inšpiráciou pre moju tvorbu je slovné spojenie - praktická poézia života. Snažím sa spoznať problémy, s ktorými sa potýkame a vidieť krásu každodennosti – pretaviť to do krajinno-architektonických riešení, ktoré budú ľudí ďalej inšpirovať a budú mať prínos ako pre prírodu, tak pre človeka."

prepojenosť priestorov

Architektúra, interiér a exteriéry sú vzájomne prepojené priestory, majú spoločne  na základe vytváraných vzťahov rešpektovať potreby človeka ako pozorovateľa, no zároveň majú vychovávať a napĺňať jeho estetické vnímanie .. vyvolávať pocity spojené s harmóniou.. 

Harmonické priestory vychovávajú človeka a napĺňajú jeho pocity príjemnosti, spokojnosti a predovšetkým dávajú mu potrebný priestor na oddych. Tvorba priestorov by mala vznikať na základe spolupráce naprieč povolaniami architekta, interiérového dizajnéra a krajinného architekta, prípadne botanika. 

Moja tvorba vychádza z idealistického uchopenia priestoru cez psychologické vnímanie a vnem pozorovateľa. Na tom základe vzniká myšlienka, idea a základný koncept uchopenia priestoru.. Tvorba a napĺňanie biotickými a abiotickými prvkami vychádza práve z idealistickej krajinno-architektonickej myšlienky a vcítenia sa do role pozorovateľa a jeho psychiky. Pochopenie pozorovateľa, majiteľa či človeka vo verejnom priestore v súvislosti s architektonickými vzťahmi vytvára prvý náčrt funkčno priestorového rozdelenia územia. Následne vytváram celkový obraz, predstavu o naplnení priestorov jednotlivými zložkami. Tak vzniká koncept, ktorý následne prepracovávam do detailov a konzultujem s klientmi a ich potrebami. 

Návrhy koncipujem s rešpektom voči atmosfére daného miesta, vychádzajú z potrieb klientov. Ku každému priestoru pristupujem individuálne a citlivo, či sa jedná o rodinnú záhradu, priestory verejné, historické alebo krajinné prvky zelenej infraštruktúry.

Kontroverzné inštalácie vo verejnom priestore vnímam ako nástroj schopný poukázať a upozorniť na niečo neobvyklé. Vnem pozorovateľa je vedený na niečo nezvyčajné, abstraktnú kompozíciu, prvok vedúci k zastaveniu a zamysleniu sa. Vtedy sa pre mňa dielo krajinnej architektúry môže stať aj kompiláciou a spoločenstvom nezvyčajne spojených statických prvkov. Práve kontroverznosť zámeru je vtedy nástrojom. Takto vnímam práve dočasné inštalácie vo verejných priestoroch, musia však mať v sebe zámer smerujúci k pochopeniu danej témy. 

Projekty vytváram s ohľadom na dnešný stav, ekologický rosný bod v akom sa nachádzame. Stav kedy už niet kam újsť s výhovorkami a je čas prijať zodpovednosť. Vracať prírode aspoň tie časti, ktoré patria ku krajinnej architektúre. V tvorbe využívam všetky etáže zelene a snáď najväčšiu pozornosť venujem správnemu nastaveniu trvalkového spoločenstva. Tým prinášam(e) späť život, za pomoci prírody vytváram(e) priestory plné života a bioty. Zvyšovanie biodiverzity v urbánnych priestoroch vnímam ako nosnú tému 21 storočia. A k nej patrí komponovanie prírode blízkych spoločenstiev založených na lokálnom poznaní zložiek prírody.

Výchova slovenského klienta k zodpovednosti za stav životného prostredia, prinášanie pohľadov spojených s prírodou, stimulácia prirodzenosti a prírodnosti prostredia .. vnímam ako úlohy krajinného architekta dnešnej doby 21. storočia. 

Kontaktný formulár

spolupráce